Gastschrijverprogramma

De Nederlandse Taalunie onderhoudt samen met het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren het gastschrijverprogramma. Het programma geeft buitenlandse afdelingen Nederlands de gelegenheid om een gastschrijver te ontvangen. Het gaat om vijf vaste plaatsen en twee roulerende plaatsen.

 

Doel

Het gastschrijverprogramma dient verschillende doelen, zoals verrijking van het onderwijs Nederlands aan de universiteit, het stimuleren van de zichtbaarheid en de verspreiding van de Nederlandstalige literatuur in het buitenland. Verder beoogt het programma de belangstelling voor literair vertalen te stimuleren. Daarnaast is het buitenlands verblijf doorgaans een inspirerende ervaring voor de auteur.

 

Plaatsen

Het programma kent jaarlijks twee roulerende plaatsen. Hiervoor kan elke vakgroep aanvragen.

Daarnaast zijn er vaste jaarlijkse gastschrijversplaatsen in:

  • Londen (2 weken), in combinatie met Sheffield, Norwich en Nottingham (3 weken)
  • Parijs (2 weken)
  • Berlijn, alternerend met Wenen (3/2 weken)
  • VS, alternerend met Paramaribo (4/2 weken)

Alle plaatsen worden steeds alternerend door een Nederlandse en een Vlaamse schrijver bezet. Als een vaste plaats niet wordt ingevuld of als het plan ervoor bij herhaling niet aan de criteria voldoet, kan deze plaats in het betreffende jaar worden ingevuld als roulerende plek. De aanvraag voor de VS wordt voorbereid in overleg tussen de vakgroepen in de AANS.

 

De aanvragen worden beoordeeld door een werkgroep/commissie bestaande uit een medewerker van de Nederlandse Taalunie, een medewerker van het Nederlands Letterenfonds en een medewerker van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

 

Een gastschrijver verzorgt in elk geval minimaal één les of college per week en ten minste een optreden voor een algemeen publiek.

 

Aanvraag en criteria

De aanvraag verloopt in twee fasen, eerst is er contact over de keuze van de schrijver, dan volgt een aanvraag. De vakgroep vraagt het gastschrijverprogramma aan met een beknopt plan met behulp van het aanvraagformulier.

Voor de toekenning gelden de volgende criteria:

 

  • de kwaliteit van het voorstel, waarbij gedacht wordt aan het aantal en de inhoud van de colleges, de publieksactiviteit;
  • de publieksactiviteit, het plan voor publiciteit en zichtbaarheid van het verblijf van de auteur;
  • de beoogde contacten met uitgever, collega-auteurs en pers.

 

Daarnaast is de vakgroep bereid en in staat om gedurende het verblijf als gastheer op te treden, formeel en praktisch.

 

Als er meer aanvragen dan beschikbare plaatsen zijn voor de roulerende plaatsen, stelt de werkgroep op basis van de kwaliteit van de plannen een rangorde op. Daarin spelen de spreiding van de gastschrijverplekken, de omvang van de vakgroep  en de mate waarin studenten bekend zijn met Nederlandstalige literatuur een rol. Het is een pre als bij literaire of culturele evenementen wordt aangesloten (bijvoorbeeld een vertaalcursus of literair festival waar de auteur kan optreden).

 

Organisatie en inbreng van de betrokken partijen

De Nederlandse Taalunie draagt de kosten voor het honorarium van de auteur, á € 500 per week. De reiskosten van de gastschrijver en eventuele vertaalkosten komen voor rekening van de letterenfondsen. De vakgroepen zorgen voor een goede, passende huisvesting voor de gastauteur.

 

> Alle informatie over het gastschrijverprogramma, de procedure en het aanvraagformulier en de nodige contactgegevens zijn terug te vinden op de website van de Nederlandse Taalunie...

 


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen