Stimuleringssubsidies voor beginnende literair vertalers

Wat?

Een stimuleringssubsidie voor beginnende literair vertalers kan door een vertaler aangevraagd worden nadat hij zijn eerste literaire vertalingen heeft gepubliceerd. De gepubliceerde literaire vertalingen kunnen zowel in boekvorm als in cultureel-literaire tijdschriften en/of verzamelbundels verschenen zijn. Ook niet in boekvorm gepubliceerde vertalingen van theaterteksten, opgevoerd door een regulier theatergezelschap, komen in aanmerking. Deze subsidie moet de vertaler de financiële slagkracht en extra motivatie geven om zich verder te bekwamen in het vak van het literair vertalen en zo zijn positie op de literaire uitgeversmarkt te versterken.

 

Wie kan aanvragen?

Beginnende literair vertalers van wie een vertaling is verschenen in de debuutperiode. De vertalingen moeten verschenen zijn in de periode die in 2019 loopt van 1 januari 2017 tot respectievelijk 1 februari, 1 juli of 15 september 2019.

 

Het VFL heeft een samenwerkingsverband met het Nederlands Letterenfonds. Een aanvraag voor een subsidie kan éénmalig en uitsluitend bij één van beide fondsen worden ingediend. Een tweede aanvraag van dezelfde vertaler voor hetzelfde vertaalproject wordt afgewezen. Literair vertalers met een woonplaats in Nederland moeten hun aanvraag indienen bij het Nederlands Letterenfonds.

 

Wanneer aanvragen?

Een beginnende vertaler kan drie keer per jaar een aanvraag indienen. In 2019 zijn de uiterste indiendata voor aanvragen voor een stimuleringssubsidie 1 februari, 1 juli en 15 september 2019. De poststempel geldt als bewijs. Laattijdige aanvragen zijn onontvankelijk.

 

De beslissing over de aanvragen valt in principe binnen de drie maanden na de uiterste indiendatum.

 

 

Hoe aanvragen?

De aanvraagprocedure en de samenstelling van het dossier (met aanvraagformulier en bijlagen) staan beschreven in het subsidiereglement.

 

 

Mocht u problemen ondervinden bij het downloaden of openen van de reglementen en aanvraagformulieren, aarzel dan niet om ons te contacteren voor een digitale of papieren versie op info@vfl.be.


Aanpassing richttarieven voor vertalingen

De Vereniging van Letterkundigen (VvL) en de Literaire Uitgeversgroep (LUG) van de Groep Algemene Uitgevers hebben overeenstemming bereikt over de aanpassing van het vertaaltarief zoals gehanteerd in het Modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk. Het vertaaltarief bedraagt vanaf 1 januari 2018 6,6 eurocent per woord. Voor de vertaling van poëzie geldt een tarief van 2,29 euro per regel met een minimum van 40,19 euro per gedicht. Voor contracten afgesloten in 2016 en 2017 geldt een tarief van 6,5 eurocent per woord. Voor de vertaling van poëzie geldt een tarief van 2,29 euro per regel met een minimum van 40,15 euro per gedicht.

Om in aanmerking te komen voor een stimuleringssubsidie voor beginnende literair vertalers moeten deze tarieven gerespecteerd worden.

 

 


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen